Verplaatsing Sportpark

Verplaatsing Sportpark

Dinsdag 20 oktober 2020

Start nieuwe clubgebouw

 

Fantastisch nieuws! Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van ons nieuwe clubgebouw. Samen met de gemeente gaan we binnenkort starten met het realiseren van “nieuwe thuis”, waarbij ook volop aandacht is voor duurzaamheid.

Het ontwerp is in grote lijnen gelijk aan het getoonde ontwerp tijdens de ledenvergadering van oktober 2018. De komende weken wordt er hard gewerkt om te kunnen starten met de bouw.

We hadden graag een informatieavond georganiseerd, maar in verband met COVID19 zullen we jullie via de website zoveel mogelijk over de voortgang op de hoogte houden.

Het plan is dat we het seizoen 2021-2022 starten vanuit het nieuwe clubgebouw.

Bovenaanzicht.png


Vrijdag 18 september 2020

Update verplaatsing clubhuis

 Sinds de laatste update verplaatsing van het clubgebouw van februari 2020 is het wat stil geweest.

Natuurlijk heeft ook Corona voor wat oponthoud gezorgd, maar het zijn momenteel vooral de formele procedures die nodig zijn.

Het is al met al wat vertraagd, maar het einddoel (een clubgebouw als gepresenteerd aan de hand van de illustraties hieronder (zie update 19 november 2018)) ligt in het verschiet!

Van de kunstgrasvelden wordt inmiddels gebruik gemaakt. De natuurgrasvelden groeien gestaag en zien er prachtig uit.

Dat geldt ook voor de omheining, aanplant en nieuwe verlichting. Ook het in de grond  weggewerkte sproeisysteem functioneert uitstekend!

We hopen en gaan er van uit dat we bij de komende algemene ledenvergadering kunnen melden dat de procedures zij afgerond een aan kunnen geven wanneer we van het nieuwe clubgebouw gebruik kunnen maken.

We houden u via onze site op de hoogte en we zullen zodra er weer wat te melden of te besluiten valt u informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur vv Jonge Kracht


Zaterdag 22 februari 2020

Update verplaatsing clubhuis

Rondom de verplaatsing van het clubhuis is het de laatste tijd wat stil geweest. De aanleg van de velden is wel doorgegaan en die liggen er ook prachtig bij. De twee kunstgrasvelden zijn gereed en de grasvelden liggen op schema. Prima dus.

De belangrijkste reden dat het rond de nieuwbouw van het clubhuis stil is geweest, is dat er lang gesproken is over aanpassing van het gewenste clubhuis vanwege financieel tekort. Hiervoor zijn door Jonge Kracht en gemeente over en weer argumenten uitgewisseld en is het besproken met de gemeenteraad. Inmiddels is de impasse doorbroken en zijn gemeente, Jonge Kracht aannemer en architect weer in overleg met als gezamenlijk doel een clubhuis dat voldoet aan de huidige en toekomstige eisen qua velden, kleedruimten, vierkante meters, toegankelijkheid etc. en mooi wordt ingepast in de omgeving. In de loop van 2021 hopen we de overstap te kunnen maken. We houden u via onze site op de hoogte en we zullen, zodra er weer wat te melden of te besluiten valt, de Algemene ledenvergadering weer bijeen roepen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur vv Jonge Kracht


Zaterdag 10 augustus 2019

 Update aanleg velden.

 

Het heeft lang op zich laten wachten, maar er is weer een planning gemaakt door de aannemer voor de aanleg van de velden. De voorbereidingswerkzaamheden zullen starten in week  34. (19 t/m 23 augustus)  In week 36 (2 september) zal op het oude C veld (linksachter), hetgeen er al lange tijd uit ligt, een nieuw kunstgrasveld worden aangelegd.  Van dat kunstgrasveld zouden we dan vanaf 18 oktober gebruik kunnen maken. Vanaf dat moment zal het bestaande kunstgrasveld vervangen/verlegd worden en dat zal dan vanaf week 37 (19 november) gebruikt kunnen gaan worden.  Mits er geen problemen meer ontstaan kunnen we uitgaan van bovengenoemde data.

 

Al met al zal er de komende tijd dus veel werk verricht worden op ons sportpark. Dit betekend dat de bekerwedstrijden en de competitiewedstrijden  gespeeld moeten worden op 2 velden (hoofd- en kunstgrasveld) en op ons trainingsveld. Gezien de vele thuiswedstrijden zal er dus het e.e.a. verschoven moeten worden qua tijd en evt. qua speeldag (doordeweekse wedstrijden) Wij hopen dat iedereen hier begrip voor heeft, want een andere oplossing/mogelijkheid is er nu eenmaal niet. De “overlast” zal dus zeker tot half november plaatsvinden. Daarna hebben we de beschikking over twee kunstgrasvelden en ons hoofdveld.

 

Met betrekking tot de bouw van onze kantine kunnen we helaas nog geheel geen concrete antwoorden geven op alle “aanwezige” vragen. Ook wij,  het bestuur, wachten in spanning op de antwoorden van d e Gemeente. De bij iedereen bekende, gehoorde datum van 1 januari 2020, zal zeer waarschijnlijk een utopie zijn.

 

Indien er nieuwe berichten over de velden en de kantine, bij ons bekend zijn, zullen wij deze via de site kenbaar maken.

 

Het bestuur.

 

De bijgevoegde foto betreft de fase indeling van de werkzaamheden aan de velden.Afgelopen dinsdag 21 mei 2019 stond er een artikel in de Gelderlander over de oorzaak van het stilliggen van c.q. de stagnatie van de bouw van ons nieuwe sportpark. Hieronder staat het artikel:

 

Aanleg sportpark ligt stil door illegale afvalstort

Volgens gemeente loopt bouw geen vertraging op

 

De werkzaamheden op het toekomstig sportpark van v.v. Jonge Kracht in Huissen liggen stil. Het terrein is vervuild met asbest, glas en plastic en moet worden gesaneerd.

 

Wie verantwoordelijk is voor de vervuiling is onbekend. Volgens Lingewaard gaat het om een illegale storting. ,,Een gedeelte van de bestemde grond heeft jaren vrij en ongebruikt gelegen. Helaas is ergens in die periode illegaal gestort. Toen de vervuiling werd aangetroffen, hebben we meteen de werkzaamheden stilgelegd en onderzoek laten doen'', meldt een gemeentewoordvoerder.

Het grondwerk op het terrein aan de Polseweg ligt al een maand stil. Lingewaard hoopt dat er binnen twee weken weer gestart wordt met de bouw. ,,We lopen nu weliswaar zes tot zeven weken achter, maar dit heeft geen consequenties voor de opleverdatum. In de planning is namelijk ruimte om vertragingen in te halen. Zoals afgesproken zijn begin volgend jaar het clubgebouw, de grasvelden en de kunstgrasvelden gebruiksklaar'', aldus de woordvoerder.

Voordat de gemeente het werk kan hervatten, moet de provincie Gelderland een nieuw saneringsplan goedkeuren. Pas daarna weet Lingewaard wat de totale extra kosten zijn. Volgens de woordvoerder is de grond gezeefd waar verontreiniging met asbest en ander materialen is aangetroffen. Dit gedeelte is nu geschikt voor gebruik. ,,Voor één andere locatie wachten we nog op goedkeuring.''

Voetbalvereniging Jonge Kracht maakt zich vooralsnog geen zorgen. ,,Wij zijn nog steeds blij met de verhuizing van de Schalkhof naar de Polseweg. Wij gaan er vanuit dat de sanering goed wordt uitgevoerd en dat wij na de winterstop kunnen verhuizen. En daar kijken we naar uit. Het nieuwe sportpark wordt erg mooi'', meldt voorzitter Lambert Neijenhuis.

De club krijgt in totaal vier velden, waarvan twee kunstgrasvelden. Neijenhuis: ,,Of het nieuwe park nieuwe leden aantrekt? Dat hopen we natuurlijk. Het kan maar zo zijn dat er mensen in Gendt en Bemmel onze kant op komen, maar dat is afwachten.''

 

 Verdere info:

In het artikel staat aangegeven dat de bouw is stilgelegd. Dit is helaas juist, maar wij hopen dat men weer zeer spoedig zal gaan starten, zodat de oplevering van ons nieuwe sportpark nog op tijd zal geschieden. Met betrekking tot de vervuiling van asbest weten wij dat er inderdaad asbest is gevonden, echter dat dit beneden de normen is om zich ongerust over te maken. Met betrekking tot de grond van  is er een gewijzigde sanering ontstaan. Dhr. Schraven diende hiervoor een volmacht te geven, hetgeen inmiddels is gebeurd. Het plan hierover is deze week als een melding naar de provincie gegaan. Op het antwoord/akkoordbevestiging zal nog even gewacht moeten worden, volgens de ontvangen berichten van de Gemeente maximaal 2 weken. Daarna kan alles in vaart worden gezet, waarbij de aanleg van de 2 kunstgrasvelden bijna gelijktijdig kunnen worden aangelegd, zodat deze bij de start van het nieuwe seizoen (begin augustus bij de start van de trainingen) gereed zijn.

Wij hebben er nog steeds het volste vertrouwen dat, ondanks deze strubbelingen, er nog steeds tijdig een fantastisch mooi nieuw sportpark zal worden aangelegd.


Laatste tekening mbt de velden van ons nieuwe sportpark. (19 november 2018)Laatste nieuws verplaatsing sportpark

Jonge Kracht staat aan de vooravond van de grootste operatie uit haar bestaan, want we gaan naar een nieuwe locatie!

Dit wordt de tweede verplaatsing sinds de oprichting 6 oktober 1945 en hiermee zijn we eigenlijk weer terug op het oude nest aan de Polseweg, waar we goede herinneringen aan hebben en veel successen hebben geboekt.

In november 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de “visie Polseweg” waarvan de verplaatsing van ons sportpark een onderdeel is. Door deze verplaatsing komt er ruimte vrij voor woningbouw en hierdoor kan de wijk afgemaakt worden en zal de “overlast” van het huidige sportpark in de wijk tot het verleden behoren.

Al geruime tijd zijn we met de Gemeente in goed overleg om er gezamenlijk iets moois en functioneels van te maken, waarmee we decennia vooruit kunnen en ik heb geen twijfel dat dit gaat lukken. 

Er is in samenspraak met de Gemeente en de twee projectleiders een keuze gemaakt welke architect ons zal begeleiden met ideeën en ontwerpen van het nieuwe sportcomplex. De keuze is, na de presentaties van een drietal architecten, unaniem gevallen op Croonen Architecten uit Nijmegen. Een eerste model is inmiddels al op papier gezet, zie onderstaande tekeningen, echter qua ontwerp/indelingen etc. zullen er nog vele liters water door de Rijn stromen en zullen er nog vele overleggen plaatsvinden met de betrokken personen. Hierbij zullen wij ook een beroep doen op de ideeën van onze leden en hopelijk kunnen wij ook een beroep doen op diverse sponsoren die v.v. Jonge Kracht een warm hart toedragen. 


Met betrekking tot de velden zijn er na de laatste bijeenkomst met de leden nog diverse gesprekken geweest met de Gemeente en zijn onze argumenten voor uitbreiding van het aantal velden ook schriftelijk richting Burgemeester en Wethouders kenbaar gemaakt. Het resultaat is nu dat we op onze nieuwe sportpark de beschikking krijgen over 4 velden, waarvan 2 kunstgrasvelden en 2 natuurgrasvelden. Ons hoofdveld zal worden voorzien van natuurgras en een automatische te bedienen beregeningsinstallatie, aangebracht in het veld. Het 2e natuurgrasveld in qua omvang iets kleiner (90 x 64), echter hierop zullen zeer zeker jeugd wedstrijden (bijv. de nieuwe wedstrijdvormen) gespeeld kunnen worden. Alle velde zullen tevens worden voorzien van verlichting.


We verwachtten dat we deze competitie nog grotendeels op ons huidige sportpark spelen maar dat we ruim voor ons jubileum, het 75 jaar bestaan op 6 oktober 2020, de poorten kunnen openen. Maar voor het zover is moet er nog veel gebeuren en zullen we als vereniging ook wel wat overlast moeten accepteren.

We hopen dat we hier ook weer veel sportieve successen mogen boeken en dat het een sportpark wordt waar niet alleen onze leden en supporters, maar al onze gasten zich thuis zullen gaan voelen.

We rekenen komend jaar op veel inzet en steun van onze leden, supporters, sponsoren en allen die ons een warm hart toedragen.

Groet Lambert Neijenhuis.

 

 


Stand van zaken verplaatsing Sportpark.

Beste leden hierbij een de actuele stand van zaken.

Op 21 februari is er een goed bezochte informatieavond geweest.


Als eerste is toen onze bouwcommissie voorgesteld, deze gaat zich oriënteren op de behoefte van de club, de mogelijkheden om dit te verwezenlijken en de exploitatie hiervan nu en in de toekomst.

Deze commissie bestaat vanuit onze vereniging uit Dennis van Aalten als financieel specialist, Rob Melchels als bouwdeskundige, Ben Stellaard als secretaris en ondergetekende als voorzitter, vanuit de gemeente hebben hierin zitting, Wim Roelofs voor de velden en de verhardingen en Hans Erik Lukkien voor de accommodatie.    

Tijdens deze avond heeft Jan Hendriks, als projectleider en Ilse Kok, als beleidsmedewerker sport van gemeente Lingewaard, het plan gepresenteerd wat door de gemeenteraad in november is goedgekeurd.

Ook waren de wethouders Sluiter en Janssen aanwezig, wethouder Janssen nam het woord en maakte duidelijk, zo kort voor de verkiezingen, dat dit het plan is en bij afwijkingen het geheel weleens op de helling kan komen staan.

Na wat interrupties werd de niet zo geslaagde avond afgesloten met een actief gedeelte waar de aanwezigen zich konden buigen over de vraag, welke activiteiten zouden er naast voetbal ook op dit sportpark kunnen plaatsvinden, we hebben hier veel respons op gekregen waarmee we zeker aan de gang kunnen.

Wat is er na 21 februari gebeurt?

Als bouwcommissie hebben we onderling overleg gehad en een aantal nieuwe sportparken bezocht om ideeën op te doen en informatie op te halen. Dit is goed gelukt we hebben gesprekken gevoerd met teams die een gelijk project als de onze hebben begeleid en dat heeft veel informatie opgeleverd.
We zijn nu in de fase dat we architecten gaan benaderen die voor ons een grove opzet maken voor de accommodatie. Ook gaan we een opzet maken voor de vorming van een aantal subcommissies vanuit onze leden, die zich zullen gaan bezighouden met een deel van dit project, we denken hierbij aan de horeca, de inrichting van de accommodatie binnen, de accommodatie buiten, de duurzaamheid, etc.  

Tot zover deze update, vragen kunnen altijd gesteld worden, het liefst per mail en doe dit dan via secretariaat@jongekracht.nl.

Met vriendelijke groet,

Lambert Neijenhuis. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!